• Loading...
 

Hỏi đáp

Thư viện hình ảnh

      

Thư viện Video

 • Hệ thống văn bản QPPL >> Văn bản mới

 • Nội dung tìm kiếm:

  501-550 of 1159<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >
  SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
  1485/KL-STNMT 31/10/2013 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận) đối với Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
  1603/KL-STNMT 18/11/2013 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
  1012/KL-STNMT 13/8/2013 Kết luận việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận) của Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái
  số 1205/UBND-TCKH 21/9/2017 Công văn số 1205/UBND-TCKH ngày 21/9/2017 của UBND huyện Yên Bình V/v công bố công khai điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
  số 2311/QĐ-BTNMT 28/9/2017 Quyết định số 2311/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016
  số 1834/QĐ-UBND 09/10/2017 Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Yên Bái vv điều chỉnh, bổ sung và cho phép thực hiện các dự án, công trình sử dụng đất năm 2017
  số 2833/QĐ-UBND 01/11/2016 Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Yên Bái: Ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đang ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  số 70/CCQLĐĐ-QHKH 05/12/2017 Công văn số 70/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án khai thác chì kẽm tại xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
  số 69/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 69/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên
  số 68/CCQLĐĐ-QHKH 05/12/2017 Công văn số 68/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với dự án xây dựng nhà máy tuyển chì kẽm tại Cụm công nghiệp Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.
  số 66/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 66/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Yên Bái
  số 65/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 65/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần khoáng nghiệp và Thương mại Thuận Thông Đạt
  số 64/CCQLĐĐ-QHKH 01/3/2017 Công văn số 64/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Nam Hồng Hà
  số 63/CCQLĐĐ-QHKH 05/12/2017 Công văn số 63/CCQLĐĐ-QHKH ngày 01/3/2017 của Chi cục Quản lý Đất đai - Sở TNMT Yên Bái về việc khắc phục tồn tại về lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Đại Đồng Tiến
  số 03/CT-BTNMT 10/10/2017 Chỉ thị số 03/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh,kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng
  số 1696/STNMT-BVMT 05/12/2017 Công văn số 1696/STNMT-BVMT ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc xử lý môi trường sau mưa lũ
  Số 1309 /STNMT-BVMT 05/12/2017 Công văn Số 1309 /STNMT-BVMT ngày 04/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc xử lý môi trường sau lũ quét
  Số: 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT 26/9/2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
  số 3644/QĐ-UBND 22/12/2016 Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-Tg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái
  KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-Tg ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
  số 93/TB-STNMT 13/11/2017 Thông báo số 93/TB-STNMT ngày 13/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm cát, sỏi sông hồng, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 92/TB-STNMT 13/11/2017 Thông báo số 92/TB-STNMT ngày 13/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm cát, sỏi sông hồng, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 91/TB-STNMT 13/11/2017 Thông báo số 91/TB-STNMT ngày 13/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm 03 cát, sỏi thuộc xã Yên Hợp, xã Đại Phác và xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
  số 89/TB-STNMT 06/11/2017 Thông báo số 89/TB-STNMT ngày 06/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm 02 cát, sỏi sông hồng, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 76/TB-STNMT 11/10/2017 Thông báo số 76/TB-STNMT ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái V/v tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại 03 khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Đại Phác, xã Yên Hợp và xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 75/TB-STNMT 11/10/2017 Thông báo số 75/TB-STNMT ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái V/v tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 74/TB-STNMT 11/10/2017 Thông báo số 74/TB-STNMT ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái V/v tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 72/TB-STNMT 09/10/2017 Thông báo số 72/TB-STNMT ngày 09/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái V/v tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực 02 điểm cát, sỏi sông Hồng, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 1686/STNMT-KS 11/10/2017 Công văn số 1686/STNMT-KS ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Tân Hợp, huyên Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 1685/STNMT-KS 11/10/2017 Công văn số 1685/STNMT-KS ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại 03 khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Đại Phác, xã Yên Hợp và xã Đông Cuông huyên Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 1684/STNMT-KS 11/10/2017 Công văn số 1684/STNMT-KS ngày 11/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm mỏ cát, sỏi sông Hồng, xã Đông Cuông, huyên Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  số 1660/STNMT-KS 05/12/2017 Công văn số 1660/STNMT-KS ngày 09/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực 02 điểm cát, sỏi sông hồng, xã An Bình,huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
  Báo cáo tóm tắt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.
  số 19/TB-STNMT 04/4/2017 Thông báo số 19/TB-STNMT ngày 04/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái: Danh sách tổ chức được tham gia các phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 2 năm 2016 và Kế hoạch Đợt 1 năm 2017
  số 13/TB-STNMT 10/3/2017 Thông báo số 13/TB-STNMT ngày 10/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm VLXDTT Huổi Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 275/STNMT-KS 28/02/2017 Công văn số 275/STNMT-KS ngày 28/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc triển khai hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực quặng đồng Khe Cam, xã An Lương, huyện Văn Chấn
  số 259/STNMT-KS 27/02/2017 Công văn số 259/STNMT-KS ngày 27/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc thông báo thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản
  258/STNMT-KS 27/02/2017 Công văn số 258/STNMT-KS ngày 27/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc thông báo thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản
  số 10/TB-STNMT 16/02/2017 Thông báo số 10/TB-STNMT ngày 16/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm cát, sỏi sông chảy, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 159/STNMT-KS 09/02/2017 Công văn số 159/STNMT-KS ngày 09/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái về việc đề nghị đăng thông tin tiếp nhận Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm VLXDTT Huổi Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 09/TB-STNMT 09/02/2017 Thông báo số 09/TB-STNMT ngày 09/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm VLXDTT Huổi Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  số 141/QĐ-UBND 20/01/2017 Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên bái về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2030
  số 05/TB-STNMT 03/02/2017 Thông báo số 05/TB-STNMT ngày 03/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả lựa chọn tổ chức để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường Mỹ Gia 5, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
  số 03/TB-STNMT 18/01/2017 THÔNG BÁO số 03/TB-STNMT ngày 18/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực điểm cát, sỏi sông Chảy, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 3714/QĐ-UBND 26/12/2016 Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái: Đề cương và dự toán kinh phí Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
  Dự thảo Quyết định Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nước khoáng, nước nóng thiên nhiên Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
  số 126/TB-STNMT 16/11/2016 Thống báo số 126/TB-STNMT ngày 16/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác cát khu vực 06 điểm cát sông Chảy xã Động Quan, xã Tô Mậu và xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  số 1702/STNMT-KS 08/11/2016 Công văn số 1702/STNMT-KS ngày 08/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái về việc thông báo thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản
  số 107/TB-STNMT 19/9/2016 Thông báo số 107/TB-STNMT ngày 19/9/2016 Về việc hủy Văn bản thông báo và thông báo lại thông tin đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực 06 điểm cát sông Chảy xã Động Quan, xã Tô Mậu và xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  Dự thảo Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu khoáng magnezit, caolanh, felspat, đá hoa trắng giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2035